திங்கள், 27 டிசம்பர், 2010

கடிகாரம்......!


இயற்கை விதிகளுக்கு
உட்பட்ட
செயற்கை.....