வியாழன், 30 டிசம்பர், 2010

குழப்பம் !!!


இதயத்தினுள்
இனம்புரியாமல்
வீசும் ஒரு புயல் !